ఒక మంచి మాట

ఆనందం అనేది మనం చేసే ఆలోచనల్ని బట్టి వుంటుంది..

 

Leave a Reply