మౌనం వహించు…

0
612
be calm for unnecessary words

Posted [relativedate]

be calm for unnecessary wordsమౌనం వహించు – కోపం వచ్చినపుడు

 • మౌనం వహించు – నీకు వాస్తవాలు తెలియనప్పుడు
 • మౌనం వహించు – నీకు రూడీ గా తెలియనప్పుడు
 • మౌనం వహించు – నీ మాటలు బలహీనుడిని గాయ పరుస్తున్నపుడు
 • మౌనం వహించు – నువ్వు వింటున్న సందర్భంలో
 • మౌనం వహించు – నీ మాటలు తప్పుడు సంకేతాలను పంపిస్తూ ఉంటె
 • మౌనం వహించు – నీ తప్పును జోక్ గా చెప్పవలసి వస్తే
 • మౌనం వహించు – నీ మాటలకు తర్వాత పశ్చాత్తాప పడవలసి వస్తుంది అనుకుంటే
 • మౌనం వహించు – నీకు సంబంధం లేని విషయం లో మాట్లాదవలసివస్తే
 • మౌనం వహించు – అబద్ధం చెప్పవలసిన సందర్భంలో
 • మౌనం వహించు – ఇతరుల గౌరవానికి భంగం కలిగేలా మాట్లాదవలసివస్తే
 • మౌనం వహించు – స్నేహానికి భంగం కలుగుతోంది అనుకుంటే
 • మౌనం వహించు – క్లిష్టమైన సందర్భాలలో
 • మౌనం వహించు – నీవు అరచి చెప్పవలసిన సందర్భాలలో
 • మౌనం వహించు – భగవంతుని విషయంలో ,
 • మౌనం వహించు – స్నేహితుల విషయం లో , కుటుంబం విషయం లో
 • మౌనం వహించు – తర్వాత సమాధానం చెప్పలేని సందర్భం లో
 • మౌనం వహించు – ఒకసారి ఇంతకు ముందే చెప్పి ఉంటే
 • మౌనం వహించు – ఒక చెడ్డవాడిని పొగడవలసిన సందర్భం లో
 • మౌనం వహించు – పని చేసుకోవలసిన సందర్భంలో

(ఎవరు తన నోటినీ , నాలుకనూ అదుపులో ఉంచుకుంటారో , జీవితంలో సమస్యలను దూరంగా ఉంచుకోగల్గుతారు )

Leave a Reply