నిన్ను మించినోడుంటాడు..

0
513
Don't Lose Your Good Relationships With Few People

Posted [relativedate]

Don't Lose Your Good Relationships With Few People
ఒకసారి తొమ్మిది 8ని లాగి లెంపకాయ వేసింది….
ఏడుస్తూ 8 “నన్నెందుకొట్టావని?” 9ని అడిగింది.
“నువ్వు నాకంటే చిన్న. అందుకే కొట్టా..” అని 9 చెప్పింది.

అది వింటూనే, ఎనిమిది 7ని బలంగా ఒక్కటిచ్చింది. 9 చెప్పిన కారణమే చెప్పుకొంది.

అలాగే
ఏడు 6ని,
ఆరు 5ని,
ఐదు 4ని,
నాలుగు 3ని,
మూడు 2ని,
రెండు 1ని లెంపకాయలు వేశాయి.

1కి క్రింద 0 వుంది. 1మాత్రం అలాచేయక ప్రేమగా 0ని తన పక్కన నిలబెట్టుకుంది. 1 విలువ 10 ఐపోయింది. ఇప్పుడు భయపడడం 9 వంతైంది.
….
….
….
జీవితంలో ఎవరో ఒకరు మన ప్రక్కన నిలబడాలి. (వారెవరన్నది ముఖ్యం కాదు.)
భుజం తట్టి చెయ్యి వేసేవారు వుండాలి.
అనుబంధాన్ని మించిన విలువ జీవితంలో లేదు.
So Don’t Loose Your Good Relationships With Few People.

Leave a Reply