మంచి మాట

0
560

 good word today

పొరపాటు పనిచేయలేనివాడు అసలు జీవింతంలో ఏ పనిచేయలేడు.

-అబ్రహం లింకన్

Leave a Reply