మంచి మాట

157

 good word today

పొరపాటు పనిచేయలేనివాడు అసలు జీవింతంలో ఏ పనిచేయలేడు.

-అబ్రహం లింకన్

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here