బిలియన్ తాతకి తెలుగు పేరుంది తెలుసా.?

0
2285
telugu numbers theory names

Posted [relativedate]

 telugu numbers theory names

సంఖ్యామానం:

ఒకటి =1

పది =10

వంద =100

వెయ్యి =1000

పదివేలు =10000.

లక్ష =100000

పదిలక్షలు =1000000

కోటి =10000000

పది కోట్లు= 100000000

శతకోటి =1000000000

సహస్త్ర కోటి =10000000000

అనంతకోటి =100000000000

న్యార్భుద్ధం =1000000000000

ఖర్వం =10000000000000

మహాఖర్వం =100000000000000

పద్మం =1000000000000000

మహాపద్మం =10000000000000000

క్షోణి =100000000000000000

మహాక్షోణి =1000000000000000000

శంఖం =10000000000000000000

మహాశంఖం =100000000000000000000

క్షితి =1000000000000000000000

మహాక్షితి =10000000000000000000000

క్షోబం =100000000000000000000000

మహా క్షోబం =1000000000000000000000000

నిధి =10000000000000000000000000

మహానిధి =100000000000000000000000000

పరాటం =1000000000000000000000000000

పరార్థం =10000000000000000000000000000

అనంతం =100000000000000000000000000000

సాగరం =1000000000000000000000000000000

అవ్యయం =10000000000000000000000000000000

అమృతం =100000000000000000000000000000000

అచింత్యం =1000000000000000000000000000000000

అమేయం =10000000000000000000000000000000000

భూరి =100000000000000000000000000000000000

మహాభూరి =1000000000000000000000000000000000000

మన భారతీయ & హైందవ సాంప్రదాయములో మాత్రమే అంత పెద్ద సంఖ్యలకు కూడా నిర్దిష్టమైన పేర్లు గలవు

Leave a Reply