ఈరోజు ఒక మంచి మాట..

246

ప్రతి మనిషి ఓ మహాగ్రంథం … దాన్ని చదవడం, చదవక పోవడం నీ ఇష్టం…

-ఛానింగ్

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here