ఈరోజు ఒక మంచి మాట..

ప్రతి మనిషి ఓ మహాగ్రంథం … దాన్ని చదవడం, చదవక పోవడం నీ ఇష్టం…

-ఛానింగ్

Leave a Reply