ఈరోజు ఒక మంచి మాట

మంచికి ఉన్న స్వేచ్ఛ చెడుకు లేదు.

చెడుకు ఉన్న ఆకర్షణ మంచికి లేదు.

Leave a Reply