ఈరోజు ఒక మంచి మాట

Spread the love

మంచికి ఉన్న స్వేచ్ఛ చెడుకు లేదు.

చెడుకు ఉన్న ఆకర్షణ మంచికి లేదు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here