ఈరోజు మంచిమాట

  today good word

శత్రువులో నైనా మంచి గుణాలుంటే ప్రశంసించాలి.
-చాణుక్యుడు

Leave a Reply