ఈరోజు మంచిమాట

208

  today good word

శత్రువులో నైనా మంచి గుణాలుంటే ప్రశంసించాలి.
-చాణుక్యుడు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here