ఈరోజు ఒక మంచి మాట

156

 today good word

జీవించడానికి తిను… తినడానికి జీవించకు..

-సిసిరో

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here